ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Sanaplasma s.r.o., Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 27616959, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 57776 („sanaplasma“) se pevně zavázala chránit Vaše osobní údaje a usiluje o jejich ochranu v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které se vztahují na osobní údaje, jež sanaplasma shromažďuje a zpracovává v souvislosti s používáním webové stránky:

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SANAPLASMA SHROMAŽĎUJE A ZPRACOVÁVÁ

Sanaplasma může prostřednictvím webové stránky automaticky shromažďovat následující informace:

  • Technické informace, včetně adresy IP (internetového protokolu), která slouží k připojení počítače k internetu, Vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platforma;
  • Informace o Vaší návštěvě, včetně URL, z jaké stránky (včetně data a času) jste na adresu vstoupil(a), časy odezvy, chyby stahování, délka návštěv určitých stránek, informace o interakcích na stránce (například rolování, kliknutí a přejezd myší) a metody, které se používají k procházení stránek.

Sanaplasma může získávat následující osobní údaje prostřednictvím webových stránek: Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace týkající se zejména Vašeho zájmu o darování krevní plazmy, pokud nám je zpřístupníte. Při shromažďování Vašich osobních údajů Vás sanaplasma bude informovat, zda je poskytnutí požadovaných informací povinné nebo dobrovolné. Pokud jste se rozhodli neposkytnout určité informace, může toto rozhodnutí mít dopad na používání určitých zdrojů a může to pro sanaplasma znamenat znemožnění poskytnutí určitých služeb.

Sanaplasma může také spolupracovat se třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v technických službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů vyhledávacích informací) a může od nich získat další Vaše informace.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sanaplasma zpracovává Vaše osobní údaje tak, aby mohla uskutečnit své legitimní obchodní zájmy, nebo pro splnění své zákonné povinnosti.

Sanaplasma používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky pro následující účely:

  • zlepšení úrovně služeb a obsahu webových stránek na základě oprávněného zájmu sanaplasma;
  • poskytování odpovědí na Vaše obecné požadavky, dotazy a stížnosti na základě oprávněného zájmu sanaplasma;

PŘEDÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Sanaplasma může sdílet Vaše osobní údaje s dalšími přidruženými společnostmi sanaplasma, pokud je to nezbytné k plnění legitimního obchodního záměru nebo ke splnění platných právních požadavků. Sanaplasma může sdílet Vaše informace s vybranými třetími stranami, včetně:

  • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří poskytují služby společnosti sanaplasma nebo jejím jménem;
  • Poskytovatelů analytických a vyhledávacích služeb, které sanaplasma pomáhají zlepšit a optimalizovat webové stránky;
  • V případě, že sanaplasma prodá nebo koupí jakoukoli firmu nebo majetek, může zpřístupnit Vaše osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupci takové firmy nebo majetku;
  • Pokud bude sanaplasma nebo její aktiva nabyta třetí osobou, mohou být Vaše osobní údaje jedním z převáděných aktiv; nebo
  • Pokud sanaplasma zapojí určitého dodavatele do zpracování osobních údajů, sanaplasma pečlivě zkontroluje a vybere takového dodavatele a vykoná nezbytný a náležitý dohled nad tímto dodavatelem, aby kontrolovaným způsobem zabezpečil předané údaje.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sanaplasma zajistí přiměřené a vhodné fyzické, administrativní a technické záruky pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením. Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, aniž by bylo možné zcela zaručit prevenci před ztrátou, zneužitím nebo změnou dat. Pokud jsou data přenášena prostřednictvím webových stránek, děje se tak na Vaše vlastní riziko, přičemž je důležité si uvědomit, že bezpečnost informací předávaných přes internet nelze zcela zajistit.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osoby žijící v EU mají určitá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, která však mohou být předmětem určitý omezení a/nebo restrikcí. Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k osobním údajům a provést jejich opravu nebo vymazání; ii) požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a (iii) právo na přenositelnost dat. Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, použijte níže uvedené kontaktní údaje. Osoby žijící v EU mají rovněž právo podat stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů místnímu dozorovému orgánu pro ochranu údajů.

Máte právo požádat sanaplasma, aby nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Sanaplasma Vás bude informovat (před získáním Vašich osobních údajů), pokud bude mít v úmyslu použít Vaše osobní údaje k těmto účelům, nebo pokud zamýšlí zpřístupnit Vaše údaje třetí straně pro takové účely. Máte právo zabránit takovému zpracování informováním sanaplasma.

JAK DLOUHO SANAPLASMA UCHOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelů, pro které byly shromážděny v souladu s místními zákony a předpisy a oprávněnými obchodními potřebami sanaplasma.

V případě, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, je sanaplasma oprávněna tyto uchovávat po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, který je vždy udělován na dobu neurčitou, pokud není při udělení souhlasu výslovně uvedeno jinak. V případě odvolání Vašeho souhlasu je sanaplasma oprávněna i nadále uchovávat Vaše osobní údaje, a to na základě svého oprávněného zájmu, avšak jen v omezeném rozsahu a po dobu, která je nezbytná k tomu, aby byla schopna i s přihlédnutím k příslušným promlčecím lhůtám prokázat zákonnost zpracování na základě souhlasu, a to v rámci případné kontroly vedené ze strany příslušných dozorových orgánů.

Pokud sanaplasma zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění konkrétní právní povinnosti, je povinna také uchovávat Vaše osobní po dobu, která je stanovena nebo vyplývá z příslušného právního předpisu. Doba takového uchování se může měnit v závislosti na konkrétním znění příslušného právního předpisu. V případě zpracování Vašich osobních údajů při zajišťování bezpečnosti našich výrobků jsou například údaje získané v souvislosti s hlášením nežádoucích účinků povinně uchovávány ještě po dobu deseti let po pozbytí platnosti příslušné registrace výrobku.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K OCHRANĚ SOUKROMÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Na našich webových stránkách naleznete odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Na tyto stránky se zde popsaná politika ochrany osobních údajů nevztahuje. Ujistěte se prosím, že jste zkontrolovali právní informace a informace o ochraně osobních údajů na webových stránkách třetích stran.
Nástrojové analýzy Google Analytics
Sanaplasma využívá službu Google Analytics, která je nástrojem pro webové analýzy a pomáhá majitelům webových stránek pochopit, jak se návštěvníci chovají na jejich webových stránkách. Zákazníci služby Google Analytics si mohou prohlížet celou řadu reportů o interakci návštěvníků s webovými stránkami, které jim umožňují webové stránky zlepšit. Služba Google Analytics shromažďuje informace anonymně. Reportuje trendy webových stránek bez identifikace jednotlivých návštěvníků.
Cookies Google Analytics
Podobně jako jiné služby umožňují i služby Google Analytics využívat cookies první strany ke sledování interakcí návštěvníků. Soubory cookies se používají k ukládání informací, jako je čas, kdy došlo k aktuální návštěvě, zda byl návštěvník na webu již předtím a jaký web odkazoval návštěvníka na webovou stránku. Prohlížeče nesdílí soubory cookie první strany v různých doménách.
Použití IP adresy
Každému počítači a zařízení připojenému k internetu je přiřazeno jedinečné číslo známé jako adresa internetového protokolu (IP). Vzhledem k tomu, že tato čísla jsou obvykle přiřazována do bloků založených podle států, může být adresa IP často určena k identifikaci země, státu a města, ze kterých se počítač připojuje k internetu. Google Analytics shromažďuje IP adresy návštěvníků webových stránek s cílem poskytnout majitelům webových stránek informace o tom, kde se nacházejí jejich návštěvníci. Tato metoda se nazývá IP geolokací. Služba Google Analytics nevykazuje informace o skutečné IP adrese návštěvníků pro zákazníky služby Google Analytics. Kromě toho, pomocí metody maskování IP adresy, majitelé webových stránek, kteří používají službu Google Analytics, mají možnost nastavit v Google Analytics, aby byla použita jen část adresy IP, nikoli celá adresa IP, pro geolokaci. Bez ohledu na to, zda majitelé webových stránek používají službu Google Analytics či nikoli, mají přístup k adresám IP pro návštěvníky svých webových stránek.
Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace, které Vás osobně identifikují, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa nebo fakturační údaje nebo jiná data, která mohou být s těmito informacemi přiměřeně spojena. Smluvní podmínky (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/) Google Analytics, které musí dodržet všichni zákazníci služby Google Analytics, zakazují sledování nebo shromažďování informací pomocí služby Google Analytics nebo sdružování osobních údajů s informacemi s analýzou webové stránky.
Využití údajů služby Google Analytics
Vlastníci webových stránek, kteří používají službu Google Analytics, mají kontrolu nad tím, které údaje chtějí, aby Google sledoval. Mohou se rozhodnout, zda chtějí, aby společnost Google tyto údaje použila nebo ne, a to pomocí možností sdílení dat Google Analytics. Pokud tyto možnosti dovolí, jsou data používána ke zlepšení produktů a služeb Google. Vlastníci webových stránek mohou tyto možnosti kdykoli změnit.
Odmítnutí služby Google Analytics v prohlížeči
Chcete-li návštěvníkům webových stránek nabídnout větší výběr, jak jejich údaje shromažďovat pomocí služby Google Analytics, vyvinula společnost Google doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics. Doplněk komunikuje s nástrojem JavaScript Google Analytics (ga.js), který indikuje, aby informace o návštěvě webových stránek nebyly zasílány do služby Google Analytics. Doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics však nebrání tomu, aby se informace neodesílaly přímo na samotný web nebo do jiných služeb pro webovou analýzu. Další informace o doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud chcete uplatnit svá práva, máte dotazy či chcete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností sanaplasma, kontaktujte nás. Sanaplasma přijme vhodná opatření k řešení žádostí, dotazů a stížností. Kontakt pro dotazy týkající se ochrany údajů:
sanaplasma s.r.o., Soukenická 973/2, 602 00 Brno
E-mail: DataPrivacyCZE@takeda.com

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, máte právo podat stížnost u národního úřadu pro ochranu údajů.

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky
Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, Česká republika
Telefon: +420 234 665 800 nebo +420 234 665 111

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od ledna 2019.